За нас

„МЕНКАУРА” ЕООД е строително дружество, създадено през 2004г., със седалище и адрес на управление гр.София.

Дружеството извършва разнообразна дейност в областта на строителството, от етапа на проучване и изготвяне на проект, извършване на строително-монтажна дейност, довършителни и ремонтни работи, реконструкция и модернизация на сгради, до комплексно изграждане и въвеждане в експлоатация на обекти.

От 2007 г., „МЕНКАУРА” ЕООД е редовен член на Камарата на строители­те в България (КСБ) и е вписано в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) под № 10834. Всяка извършвана строителна дейност на дружеството е съобразена с правата и задълженията, произти­чащи от горната регистрация. Дружеството има право да извършва строителна дейност за следните групи и категории, определени от ЦПРС на КСБ:

 

ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение №   I – TV 014463

1.3 строежи от трета до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;

(с изключение на тези по чл.5, ал.6, т.1.1.6, т.1.4.4. и т.1.5.6)

ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение №  II – TV 004002

2.3 строежи от трета и четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;

ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение № III – TV 004646

3.3 строежи от трета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС.

ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение №  IV – TV 007067

4.3 строежи от трета и четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС.

ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и монтажни работи (съгласно позиция „Строителство” на КИД-2008:

Удостоверение №   V – TV 010173

43.11 Събаряне и разрушаване

43.12 Земни работи

43.13 Сондиране и пробиване

41.20 Строителство на жилищни и нежилищни сгради

42.12 Строителство на подземни и наземни релсови пътища

42.13 Строителство на мостове и тунели

42.22 Строителство на преносни и разпределителни електрически и
далекосъобщителни мрежи

42.99 Строителство на други съоръжения, некласифицирани другаде

43.91 Покривни работи

42.11 Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти

42.21 Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи

42.91 Строителство на хидротехнически съоръжения

43.99 Други специализирани строителни дейности, некласифицирани другаде

43.21 Изграждане на електрически инсталации

43.22 Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и
климатични инсталации

43.29 Изграждане на други инсталации

80.20 Дейности в областта на технически системи за сигурност

43.31 Полагане на мазилки

43.32 Монтаж на дограма и дърводелски работи

43.33 Полагане на облицовки и настилки

43.34 Боядисване и стъклопоставяне

43.39 Други довършителни строителни дейности

„МЕНКАУРА” ЕООД разполага с:

–  Персонал за техническо ръководство на строежите, който притежава необходимата правоспособност, професионален опит, познания и техническа компетентност;

 – Координатор по безопасност и здраве в строителството;

 – Длъжностно лице за контрол по безопасност и здраве при работа;

 – Длъжностно лице за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти с основните изисквания за безопасност;

 – Квалифициран работен персонал за изпълнение на извършваните строителни дейности.

Дружеството разполага с разнообразна строителна техника и механизация.

Фирмата използва в своята дейност само висококачествени материали с гарантиран произход и сертификация.

„МЕНКАУРА” ЕООД е сертифицирана по международно признатите стандарти  за качество ISO 9001:2008, за опазване на околната среда ISO 14001:2004  и за безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007. Разгледайте нашите сертификати тук.