ОП „Иновации и конкурентоспособност“

Европейски съюз-Европейски фонд за регионално развитие

Фирма „Менкаура“ ЕООД е бенефициент по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

№ на административния договор за БФП: BG16RFOP002-2.077-0901-C01

Наименование на проекта: „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Обща стойност: 145 000.00 лв.

Европейско финансиране: 123 250.00 лв.

Национално съфинансиране: 21 750.00 лв.

Начало: 10.02.2021г.

Край: 10.05.2021г.

Ефектите, които очакваме да постигнем посредством отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по процедурата и целите на нашето възстановяване, са устойчива заетост, сближаване, трансформация, конкурентно и ефективно производство, стабилен икономически растеж.