Сертификати

От 2007 г., дружеството е член на Камара на строителите в България и притежава удостоверения от Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от първа до пета група.

Удостоверение за вписване в ЦПРС за строежи от първа група
Удостоверение за вписване в ЦПРС за строежи от втора група
Удостоверение за вписване в ЦПРС за строежи от трета група
Удостоверение за вписване в ЦПРС за строежи от четвърта група
Удостоверение за вписване в ЦПРС за строежи от пета група
Удостоверение за вписване от БСК
Удостоверение за вписване от КСБ

„МЕНКАУРА” ЕООД е сертифицирана по международно признатите стандарти за качество ISO 9001:2008, за опазване на
околната среда ISO 14001:2004 и за безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007